បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទីមួយ ឬ ជាអំណោយសំរាប់លោកអ្នក និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអ្នក

ការពារលោកអ្នកនឹងហានិភ័យដែលមិនអាចដឹងមុន ! សាកសមបំផុតសម្រាប់បុគ្គលដែលជាប្រភពចំណូលចំបងនៅក្នុងគ្រួសារ។ Life Protect ផ្តល់ជូនលោកអ្នកក្នុងតម្លៃសមរម្យដែលសាកសមនឹងចំណូលជាមធ្យមរបស់លោកអ្នក។ ទទួលយកបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងក្នុងថ្ងៃនេះ ដើម្បីជាការចាប់ផ្តើមនូវសុវត្ថិភាពផ្លូវអាម្មណ៍។

លក្ខណៈផលិតផល

  • ការធានា ១០០% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងក្នុងរយៈពេលធានារ៉ាប់រង

  • អាយុដែលអាចធានាបាន ចាប់ពីអាយុ ១៨ ដល់ ៦០ឆ្នាំ

  • រយៈពេលបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងស្មើនឹងរយៈពេលធានារ៉ាប់រង

  • រយៈពេលបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង និងរយៈពេលធានារ៉ាប់រង អាចបត់បែនបាន ៣ឆ្នាំ ៥ឆ្នាំ ឬ ១០ឆ្នាំ

  • បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអប្បបរមា ១០០ដុល្លារ

ផលប្រយោជន៍ករណីមរណភាព

  • ការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ១០០% នៃទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងតាមជម្រើសរបស់លោកអ្នក

  • ការធានារ៉ាប់រងករណីមរណភាព* បណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យ និងជំងឺ ក្នុងរយៈពេលធានារ៉ាប់រង

 

Life_Protect_Kh.png

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

  • តម្លៃទឹកប្រាក់ - ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ៣០.០០០ដុល្លារអាមេរិក សម្រាប់រយៈពេលធានារ៉ាប់រង ១០ឆ្នាំ ជាមួយការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងត្រឹមតែ ០,៤ ដុល្លារអាមេរិក** ក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ( ស្រ្តីអាយុ ១៨ឆ្នាំ )

  • ភាពបត់បែន- មាន ៣ ជម្រើសសម្រាប់រយៈពេលធានារ៉ាប់រង និងរយៈពេលបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រង (ឧទា. ៣/៥/១០ ឆ្នាំ)

  • ពហុបំណង- អាចការពារប្រាក់ចំណូល/ ការពារបំណុល/ ការពារក្រុមគ្រួសារ

*ខ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនឹងត្រូវបានអនុវត្ត។
** ការបង់បុព្វលាភធានារ៉ាប់រងអាស្រ័យលើ អាយុ ភេទ និងទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រង។